Volební řád

Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku

1/ Voleb se zúčastní přítomní účastníci valné hromady.

2/ Kandidátky orgánů Společnosti musí být tvořeny minimálně dvojnásobným počtem volených zástupců.

3/ Volič označí na volebním lístku ty kandidáty, které volí zakroužkováním pořadového čísla u jména kandidáta.

4/ Je možno volit i kandidáty nepřítomné na valné hromadě.

5/ Při volbě je rozhodující prostá většina hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta Společnosti.

6/ Volební lístek je platný pokud počet kandidátů označených volitelem odpovídá volenému počtu členů volených orgánů podle ustanovení článku 7, odstavce 2/ hlavy IV. stanov.

Schváleno Valnou hromadou dne 26. září 2019