Jednací řád valné hromady

Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku

1/ Jednání valné hromady řídí pracovní předsednictvo, tvořené ze tří zástupců výboru Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku a čtyř řadových členů Společnosti. Pracovní předsednictvo je voleno veřejným hlasováním, a to v nadpoloviční většinou přítomných delegátů.

2/ Pracovní předsednictvo zvolí ze svého středu předsedajícího valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva.

3/ Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým členům Společnosti a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání.

4/ Každý člen Společnosti má právo vystoupit v rozpravě, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než pět minut.

5/ Člen účastněný na valné hromadě je povinen se zúčastnit hlasování valné hromady a dbát pokynů pracovního předsednictva.

6/ K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté, na návrh pracovního předsednictva mohou hosté vystoupit v rozpravě.

7/ Valná hromada volí mandátovou, volební a návrhovou komisi. Každá komise má nejméně tři členy, ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů.

8/ Mandátová komise vede prezenci delegátů, podává zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada způsobilá se usnášet.

9/ Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy usnesení valné hromady a dalších dokumentů.

10/ Volební komise předkládá návrh kandidátky, volební řád, organizuje tajné volby výboru Společnosti a revizní komise, vyhlašuje výsledky voleb.

11/ O předloženém usnesení rozhodují členové veřejným hlasováním. K platnosti usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.