Stanovy

Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku

HLAVA  I

Základní ustanovení

 1/ Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku (dále jen „Společnost“) je dobrovolné a nezávislé společenství technických vedoucích odstřelů, střelmistrů, odpalovačů ohňostrojů a pyrotechniků, inženýrů, techniků, dělníků, studentů a ostatních odborníků v oblasti výroby a užití prostředků trhací techniky, pyrotechniky, trhacích a vrtacích prací i ostatních činností s touto oblastí spojených na území Čech, Moravy a Slezska, případně i organizací a firem zabývajících se výše uvedenou činností.

2/ Společnost je reprezentantem odborných a stavovských zájmů členů Společnosti podle bodu 1/ těchto základních ustanovení na území České republiky.

3/ Pro styk se zahraničím používá Společnost označení:

– Association For Blasting Technics And Pyrotechnics

– Gessellschaft fur Spreng und Pyrotechnik

Novotného lávka 5, 116 68  Praha 1, Czech Republic.

4/ Členskou základnu tvoří občané České republiky, a to jak fyzické tak právnické osoby, členy se mohou rovněž stát příslušníci jiných států a zahraniční organizace.

5/ Společnost se může sdružit s ostatními odbornými společnostmi a spolky – stát se členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČS VTS).

HLAVA  II

Účel Společnosti

 1/Hájit práva a zájmy svých členů. Prosazovat odborné a stavovské zájmy svých členů.

2/ Vytvářet prostor pro otevřenou vědeckou a odbornou diskuzi k řešení koncepčních, technických,  ekonomických a dalších otázek činnosti svých členů.

3/ Šířit a uplatňovat v praxi nejnovější poznatky vědy a techniky a plnit funkci informačního, konzultačního a koordinačního centra členské základny.

4/ Systematicky zvyšovat kvalifikační úroveň svých členů účinnými formami s využitím domácích i zahraničních zkušeností a možností zajišťovat pravidelné doškolování a přezkušování střelmistrů a technických vedoucích odstřelů. Zajišťovat základní a doškolovací kursy členů

5/ Zajišťovat kontakty svých členů s odbornými mezinárodními společnostmi a zahraničními organizacemi.

6/ Utvářet společenský život svých členů sloužící především k vytváření neformálních vztahů mezi členy, členy a pracovníky různých organizací a firem.

7/ Spolupracovat s příslušnými orgány státní správy, působit při udělování atestačních a autorizačních oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti.

8/ Organizovat výměny technologických zkušeností formou kolokvií, konferencí, seminářů, dnů nové techniky apod..

9/ Zajišťovat technickou pomoc pro výrobní odvětví, ve kterých se začínají zavádět technologie již vyvinuté a osvědčené, zajišťovat využívání informací a nejnovějších poznatků v oboru trhací techniky, pyrotechniky a činností s oborem souvisejících.

10/ V souladu se svým posláním a podle potřeb provádět lektorskou, konzultační, poradenskou, expertizní, vydavatelskou a nakladatelskou činnost.

11/ Informovat členy Společnosti o připravovaných odborných akcích doma i v zahraničí a podle potřeby organizovat účast zájemců.

12/ Prosazovat progresivní výbušniny a technologie do praxe v zájmu omezení nežádoucích vedlejších účinků trhacích prací na životní prostředí.

13/ Spolupracovat s hospodářskými a podnikatelskými organizacemi a partnerskými organizacemi v zahraničí.

14/ Podílet se na zpracování problematiky bezpečné a efektivní trhací techniky a pyrotechniky.

15/ Provádět vedlejší podnikatelsko-hospodářskou činnost jako součást ekonomické soběstačnosti Společnosti.

HLAVA  III

Členství ve společnosti

 Čl. 1

 1/ Členství ve Společnosti je:

 1. individuální,
 2. firemní,
 3. čestné,
 4. studentské,
 5. akademické.

2/ Členství, s výjimkou čestného členství, vzniká na základě přihlášky podané zájemcem o členství dnem rozhodnutí výboru Společnosti  o přijetí.

Čl. 2

Individuální členství

 1/ Členem může být na základě dobrovolnosti každý občan České republiky starší 18 let, případně jiného státu podle Hl. I. odst. 6., se souhlasem výboru Společnosti, který se chce podílet na činnosti Společnosti.

2/ Členství zaniká:

 1. písemným oznámením člena o vystoupení,
 2. neplacením členských přípěvků ani v náhradní lhůtě k tomu poskytnuté, tato lhůta je stanovena maximálně do konce kalendářního roku následujícího po roce, za který nebyl členský příspěvek zaplacen,
 3. zrušením členství výborem Společnosti,
 4. úmrtím.

3/ Člen má zejména tato práva:

 1. volit a být volen do všech orgánů Společnosti,
 2. podílet se na všech formách činnosti Společnosti,
 3. obracet se na volené orgány o pomoc při řešení odborných problémů a zastupování nebo hájení svých práv a zájmů,
 4. využívat výhody, vyplývající ze členství ve Společnosti,
 5. podávat návrhy, připomínky a stížnosti a obracet se s dotazy na volené orgány Společnosti,
 6. požadovat bezplatnou právní pomoc při mimořádných událostech.

4/ Člen má tyto povinnosti:

 1. dodržovat stanovy, jednací a volební řád a zásady hospodaření Společnosti,
 2. platit členské příspěvky ve stanovené výši za běžný rok vždy nejpozději do 31. srpna daného roku
 3. řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen,
 4. prosazovat zájmy Společnosti a usilovat o dosahování jeho vysoké odborné, ekonomické a společenské úrovně a prestiže.

Čl. 3

Firemní členství

 1/ Členem může být každá fyzická nebo právnická osoba působící na území České republiky i v zahraničí, jejíž činnost je v souladu s posláním Společnosti a slučitelná s českým právním řádem.

2/ Členství zaniká:

 1. písemným oznámením o vystoupení, a to k 31.12. kalendářního roku, v němž bylo oznámení doručeno výboru Společnosti,
 2. zánikem organizace,
 3. zrušením členství výborem Společnosti,
 4. neplacením členských přípěvků ani v náhradní lhůtě k tomu poskytnuté.

3/ Práva člena:

 1. požadovat s členskými výhodami od Společnosti informace, stanoviska, posudky, expertizy, odborné publikace a využívat služeb účelových a hospodářských zařízení,
 2. získávat informace o akcích Společnosti i o důležitých akcích partnerských organizací v zahraničí,
 3. vysílat s členskými výhodami své zástupce na všechny akce pořádané Společností,
 4. využívat výhody plynoucí z členství ve Společnosti,
 5. předkládat návrhy na uspořádání odborných, vzdělávacích a jiných akcí příslušejících Společnosti,
 6. využívat zkušeností, materiálů a poznatků získaných z mezinárodních styků Společnosti,
 7. požadovat pomoc při řešení otázek odborně příslušejících Společnosti,
 8. propagovat své výrobky a služby a k tomu využít Zpravodaje Společnosti respektive akcí organizovaných Společností.
 9. volit do všech orgánů Společnosti jedním hlasem svého pověřeného zástupce. Pokud je tento zároveň individuálním členem, není volební právo individuálního člena dotčeno

4/ Povinnosti člena:

 1. dodržovat stanovy Společnosti,
 2. platit členský příspěvek na základě vystavené faktury v termínu data splatnosti vyznačené na faktuře,
 3. přispívat k uskutečňování odborných akcí pořádaných Společností,
 4. vytvářet podmínky pro činnost Společnosti a umožňovat svým pracovníkům aktivní účast v práci odborných a volených orgánů Společnosti.

Čl. 4

Čestné členství

 1/ Čestným členem Společnosti se může stát občan České republiky i cizinec, který je individuálním členem Společnosti a má mimořádné zásluhy o rozvoj Společnosti nebo o rozvoj oboru.

2/ Statut čestného členství propůjčuje a odebírá výbor Společnosti na základě doporučení Rady starších.

3/ Práva a povinnosti čestného člena:

 1. čestný člen má stejná práva a povinnosti jako individuální člen,
 2. čestný člen je zbaven povinnosti platit členské příspěvky.

Čl. 5

Studentské členství

 1/ Studentským členem Společnosti se může stát občan České republiky i cizinec, který studuje vysokou nebo střední školu, nebo odborné učiliště, nebo se jinak připravuje na povolání související s výrobou a manipulací s výbušninami a pouze prezenční formou studia.

2/ Práva a povinností plynoucí ze Studentského členství jsou identické jako práva a povinnosti podle článku 2 hlavy III. „Individuální členství“.

3/ Studentské členství je možné oproti členství výdělečně činných členům finančně zvýhodnit nižšími členskými příspěvky a podobnými úlevami.

4/ Studentské členství zaniká zrušením členství výborem Společnosti:

 1. po ukončení studia,
 2. písemným prohlášení člena o ukončení členství.

Čl. 6

Akademické členství

1/ Akademickým členem Společnosti se může stát organizace nebo instituce, která se zabývá výukou a odborným vzděláváním souvisejícím s výrobou a manipulací s výbušninami.

2/ Práva a povinnosti plynoucí z Akademického členství jsou identické jako práva a povinnosti podle článku Firemní členství.

3/ Akademické členství je finančně  zvýhodněno neplacením členských příspěvků za podmínky aktivní účasti na činnosti společnosti, zejména publikováním článků ve Zpravodaji nebo publikováním přednášek na Konferenci v každém kalendářním roce.

4/ Členství zaniká:

 1. písemným prohlášení člena o ukončení členství,
 2. zrušením členství výborem Společnosti při pasivitě, při dlouhodobém neplnění podmínky bezplatného členství dle ustanovení bodu 3/ článku 6 „Akademické členství“.

Čl. 7

Společná ustanovení

 Znevážení dobrého jména Společnosti nebo závažné porušení stanov Společnosti je důvodem k zániku všech typů členství.

Čl. 8

Členské příspěvky

 1/ Výši členských příspěvků individuálního členství navrhuje výbor Společnosti a schvaluje valná hromada Společnosti.

2/ Výši členských příspěvků firemního členství stanovuje výbor Společnosti.

Čl. 9

Evidence členů

1/ Společnost pro organizační potřeby a komunikaci se členy vede evidenci členů formou elektronické databáze na zabezpečeném PC.

2/ Obsahem databáze jsou pouze data nutná k účelům uvedeným v odstavci 1/.

3/ V databázi nesmí být evidována žádná citlivá data ve smyslu GDPR.

4/ Údaje z členské evidence nejsou poskytována třetím nebo nezúčastněným osobám.

5/ Výjimkou z ustanovení odstavce 4/ jsou adresní údaje nutné k rozesílání tiskovin a pozvánek na akce Společnosti distributorem.

6/ Výbor Společnosti pověří osobu odpovědnou za vedení evidence.

HLAVA  IV

Organizační struktura Společnosti

 Čl. 1

 Organizačními články Společnosti jsou:

 1. valná hromada,
 2. výbor Společnosti,
 3. odborné podvýbory,
 4. rada starších,
 5. revizní komise.

Čl. 2

Valná hromada

 1/ Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada Společnosti.

2/ Valná hromada Společnosti:

 1. projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření Společnosti za uplynulé volební období,
 2. projednává a schvaluje zprávu revizní komise,
 3. projednává a schvaluje odborné zaměření Společnosti,
 4. schvaluje stanovy a změny stanov a rozhoduje o zániku Společnosti a majetkové likvidaci, jmenuje likvidátora a rozhoduje o způsobu likvidace zůstatku majetku,
 5. schvaluje výši členských příspěvků individuálních členů,
 6. volí členy výboru Společnosti a revizní komise,
 7. projednává přihlášky do mezinárodních a národních organizací.

3/ Valná hromada se svolává:

 1. nejméně jednou v roce,
 2. když to výbor Společnosti považuje za nutné,
 3. na písemnou žádost jedné třetiny členů Společnosti.

4/ Valnou hromadu Společnosti svolává prezident Společnosti písemně.

5/ Na jednání valné hromady se jednotliví členové nemohou vzájemně zastupovat. Každý individuální, firemní, čestný, studentský a akademický člen mají jeden hlas.

6/ V případě nižší účasti na valné hromadě než je padesát procent všech členů Společnosti, prezident valnou hromadu ukončí a po patnácti minutách svolá náhradní ou hromadu se stejným programem jaký byl připraven na řádnou Valnou hromadu.

7/ Každý člen, který nesouhlasí s  některým bodem schváleného usnesení, má právo požádat o zapsání svého nesouhlasu do zápisu z valné hromady.

8/ Zastupuje-li firemního nebo akademického člena individuální člen Společnosti, má 2 hlasy.

Čl. 3

Výbor Společnosti

1/ Výbor Společnosti je statutárním orgánem Společnosti a rozhoduje ve sboru.

2/ Výbor Společnosti volí ze svého středu funkcionáře:

 1. prezidenta,
 2. viceprezidenty,
 3. tajemníka,
 4. předsedy odborných podvýborů,
 5. hospodáře.

3/ Výbor Společnosti:

 1. zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a úkolů Společnosti vyplývajících ze stanov,
 2. schvaluje jednací a volební řády, roční plán činnosti, rozpočet a hospodaření Společnosti a další potřebné předpisy a registruje členství ve Společnosti,
 3. projednává stanoviska, doporučení a závěry revizní komise,
 4. uděluje členská vyznamenání a propůjčuje a odnímá čestná členství Společnosti,
 5. zřizuje, slučuje a ruší odborné podvýbory,
 6. navrhuje výši členských příspěvků,
 7. jmenuje zástupce do českých výborů mezinárodních nevládních organizací Společnosti,
 8. přizvává do jednání výboru Společnosti vybrané odborníky se kterými konzultuje odborné a organizační záležitosti týkající se činnosti Společnosti,
 9. výbor v případě předčasného ukončení členství ve výboru úmrtím člena výboru, nebo jeho rezignací, kooptuje do ukončení funkčního období výboru další nové členy z řad náhradníků v pořadí, tak jak byli zvoleni Valnou hromadou při posledních volbách,
 10. řídí činnost odborných podvýborů,
 11. řídí práci sekretariátu Společnosti (tajemníka a hospodáře), který je operativním orgánem a zabezpečuje běžně práce organizační a výkonné povahy. Sekretariát odpovídá za svoji činnost výboru Společnosti,
 12. členem výboru může být jen individuální člen Společnosti,
 13. výboru Společnosti zasedá nejméně jednou za čtvrt roku.

4/ Prezident Společnosti:

 1. organizuje a řídí činnost Společnosti mezi zasedáními výboru Společnosti,
 2. po projednání ve výboru Společnosti zřizuje a ruší odborné podvýbory a další pomocné a poradní orgány; jmenuje předsedy těchto podvýborů a orgánů a řídí jejich činnost,
 3. svolává a připravuje a řídí zasedání výboru Společnosti,
 4. zodpovídá za svou činnost výboru Společnosti.
 5. z pověření výboru uděluje plné moci členům Společnosti k jednání za Společnost v konkrétních záležitostech či agendách Společnosti,
 6. prezident může vykonávat funkci pouze dvě funkční období po sobě.

5/ Viceprezidenti zastupují prezidenta v době jeho nepřítomnosti. Za svou činnost odpovídají prezidentovi a výboru Společnosti.

6/ Tajemník zabezpečuje administrativně organizační činnost výboru Společnosti. Za svou činnost odpovídá výboru Společnosti.

7/ Hospodář vede účet Společnosti a její komplexní hospodaření. Za svou činnost odpovídá výboru Společnosti.

Čl. 4

Odborné podvýbory

 1/ Odborné podvýbory jsou orgány výboru Společnosti, které organizují činnost v odborných oblastech. Jedná se zejména o:

 1. aktiv technických vedoucích odstřelů,
 2. redakční rada Zpravodaje,
 3. podvýbor pro bezpečnost práce, novelizaci předpisů a ochranu životního prostředí,
 4. podvýbor pro výchovu a další vzdělávání.

2/ Práci odborného podvýboru organizuje a řídí předseda, který za svou činnost odpovídá výboru Společnosti.

3/ Činnost odborných podvýborů v souladu s pokyny výboru Společnosti usměrňuje a koordinuje prezident Společnosti.

4/ Členy odborných podvýborů jmenuje výbor Společnosti.

Čl. 5

Rada starších

 1/ Rada starších je poradním orgánem výboru Společnosti a vzniká sdružením nejstarších a nejzkušenějších členů Společnosti, kteří ze svého středu volí svého předsedu nebo mluvčího.

2/ Rada starších sestává minimálně ze tří členů a má přístup na jednání výboru a revizní komise.

3/ Rada starších pomáhá výboru a Společnosti svými radami a doporučeními vycházejícími z jejich dlouholetých zkušeností z oboru.

4/ Rada starších napomáhá při řešení případných sporů mezi členy Společnosti a mezi členy a orgány Společnosti.

5/ Rada starších doporučuje výboru Společnosti kandidáty na propůjčení čestného členství.

Čl. 6

Revizní komise

 1/ Revizní komise Společnosti je samostatný kontrolní orgán Společnosti, který zodpovídá za svou činnost é hromadě. Kontroluje dodržování stanov, plnění přijatých usnesení valné hromady a hospodaření všemi orgány Společnosti.

2/ Revizní komise zasedá podle potřeby a je nezávislá na ostatních orgánech Společnosti.

3/ Předsedu revizní komise volí její členové ze svého středu.

4/ Členové komise mají právo účastnit se všech jednání orgánů společnosti. Na podkladě zjištěných výsledků revizní komise předseda navrhne schválení popřípadě neschválení Zprávy o hospodaření výboru Společnosti.

Čl. 7

Společná ustanovení

1/ Funkční období orgánů Společnosti volených ou hromadou je pět roků.

2/ Výbor tvoří devět a Revizní komisi tři členové.

3/ Jednání výboru a revizní komise a rozhodování může být prováděno i per rolam. Usnesení je platné jako usnesení výboru, pokud se pro něj souhlasně vysloví nadpoloviční většina orgánu.

4/ Členové orgánů se mohou zúčastnit zasedání a rozhodovat i bez fyzické přítomnosti na jednání pomocí technických prostředků a informačních technologií.

5/ Členem výboru a Revizní komise se může stát pouze individuální člen Společnosti

6/ Případnou změnu počtu členů výboru stanoví valná hromada při dodržení nutnosti zachovat vždy lichý počet členů.

7/ Ukončení členství ve voleném orgánu může být:

 1. úmrtím,
 2. dohodou,
 3. písemnou rezignací. V případě rezignace končí členství po dvou měsících od podání abdikace.

8/ V případě nesouhlasu člena orgánu s některým z bodů usnesení, má tento člen právo o uvedení jeho nesouhlasu v zápise z jednání.

9/ Skončí-li funkční období orgánů před zvolením nových orgánů valnou hromadou, do zvolení nových orgánů a jejich funkcionářů, řídí činnost Společnosti a ustavující jednání nových orgánů prezident, jehož funkční období skončilo.

10/ Přechodné a mimořádné období dle odstavce 9/ nesmí být delší než tři týdny a prezident může rozhodovat pouze v neodkladných záležitostech a ve věcech souvisejících se svoláním ustavující schůze orgánů a do doby zvolení nového prezidenta řídí ustavující schůzi výboru.

 

HLAVA V

Závěrečná ustanovení

 1/ Společnost zastupuje navenek prezident samostatně.  V době jeho nepřítomnosti viceprezident samostatně. Podepisování se děje tak, že k názvu Společnosti připojí podepisující se svůj podpis.“

2/ Společnost může zastupovat navenek člen Společnosti na základě plné moci vydané z rozhodnutí výboru prezident Společnosti za splnění těchto podmínek:

 1. v této plné moci musí být specifikován předmět zastupování,
 2. plná moc může být platná pouze po dobu funkčního období výboru, který plnou moc vystavil.

3/ Výklad ke stanovám podává výbor Společnosti.

4/ O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada tří pětinovou většinou všech registrovaných členů Společnosti.

5/ Stanovy mohou být změněny pouze usnesením valné hromady.

6/ Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou dnem 22.9.2022 a nahrazují stanovy ze dne 26. září 2019.